อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

มจธ. จับมือห้องปฏิบัติการณ์ไฟฟ้ากำลังธนบุรี

มจธ. จับมือกับบริษัทห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี ตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจรมาตรฐานสากลแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยและอาเซียน       ปัจจุบันผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทยต้องทำการส่งหม้อแปลงไปทดสอบที่สถาบันทดสอบในต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดศูนย์การทดสอบ Short circuit ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การยอมรับในผลการทดสอบทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงในการทดสอบ       วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีการลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจรรวมถึงการทดสอบ Short circuit โครงการ Short Circuit Test Laboratory & Academic Collaboration ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี จำกัด โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ธนบุรี จำกัด (ในเครือเจริญชัยกรุ๊ป)ภายใต้การดูแลของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจรรวมถึงการทดสอบ Short circuit ที่ได้มาตรฐานระดับสากล IEC 60076-5 และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ …