อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม  
ถูกก่อตั้งเพื่อเป็นชุมชนวิจัยและนวัตกรรมสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมและSMEs สออ. ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เช่น หน่วยงานวิจัยและห้องปฏิบัติการและหลักสูตรต่าง ๆ ของ มจธ. ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรที่เหมาะแก่การพัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจฐานเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง startup และผู้ประกอบการกลุ่ม Bio-entrepreneur โดยประกอบด้วย 4 พื้นที่การศึกษาของ มจธ.