อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

Regional Science Park Innovation Day 2020 (RSP Innovation Day 2020)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้ติดตาม จากสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Regional Science Park Innovation Day 2020 (RSP Innovation Day 2020) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดขึ้นณ ลานโปรโมชั่น Zone B ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด รวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดของผู้ประกอบผู้ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ และโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาด้านการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด  ตลอดจนการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแห่งปีRSP Innovation Awards แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการที่ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีผลงานเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการนี้ทางผู้ประกอบการผู้ใช้บริการของ สออ. ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว จากอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ โดยทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ ได้มีการจัดจำหน่าย อาทิเช่น ข้าวตังอบกรอบ 8 รสชาติ (หมูหยอง งา ถั่ว สมุนไพร สาหร่าย กุ้ง น้ำพริก และ เนย) กล้วยหน้าธัญพืช และ กล้วยทิพย์รส