อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

มจธ. จับมือกับบริษัทห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี ตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจรมาตรฐานสากลแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยและอาเซียน

      ปัจจุบันผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทยต้องทำการส่งหม้อแปลงไปทดสอบที่สถาบันทดสอบในต่างประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยยังขาดศูนย์การทดสอบ Short circuit ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ให้การยอมรับในผลการทดสอบทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงในการทดสอบ

      วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีการลงนามสัญญาความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร
รวมถึงการทดสอบ Short circuit โครงการ Short Circuit Test Laboratory & Academic Collaboration ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี จำกัด โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ธนบุรี จำกัด (ในเครือเจริญชัยกรุ๊ป)
ภายใต้การดูแลของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจรรวมถึง
การทดสอบ Short circuit ที่ได้มาตรฐานระดับสากล IEC 60076-5 และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
และนักศึกษาของ มจธ. และบุคลากร ของบริษัท ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี จำกัดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์
ในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างครบวงจร

     ศูนย์ทดสอบแห่งนี้ก่อสร้าง ณ มจธ. (บางขุนเทียน) เป็นศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและ
ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อลดความสูญเสียด้านค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความสามารถ
ด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าไทย สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ของทางรัฐบาล
ที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนประเทศด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม อีกด้วย