อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ได้ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องแนวทางการจัดตั้งห้องปฎิบัติการตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard) ณ ห้อง สารนิทัศน์   ชั้น 2  อาคารบริหาร   และ  ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชนก พสุวัตอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรม และ คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร

Regional Science Park Innovation day 2020

มจธ. จับมือกับบริษัทห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังธนบุรี ตั้งศูนย์ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจรมาตรฐานสากลแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยและอาเซียน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้ติดตาม จากสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Regional Science Park Innovation Day 2020 (RSP Innovation Day 2020) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดขึ้นณ ลานโปรโมชั่น Zone B ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด รวมถึงการแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดของผู้ประกอบผู้ใช้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ และโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ …

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.22 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 28,000 ตารางเมตร ก่อสร้างบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรร จำนวน 448,500,000 …

ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบลำเลียงแสงด้านอุตสาหกรรม

ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบลำเลียงแสงด้านอุตสาหกรรม โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค       เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะได้เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบลำเลียงแสงด้านอุตสาหกรรม โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Industrial Beamline by Regional Science Park) เพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของแสงซินโครตรอนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจเริ่มต้นทางเทคโนโลยี รหว่าง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) (สซ.)  ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 4 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลอรี่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ

บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลอรี่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คุณโสภิดา  บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม(สออ.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) และคณะ ได้ร่วมกันต้อนรับ คุณชเล วุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลอรี่ จำกัด และคณะผู้ติดตาม ในการเข้าเยี่ยมชม เครื่องมือ อุปกรณ์โรงงานต้นแบบ และเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dry)ของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)  รวมถึงห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัย Agricultural and Functional Food Processing (AFP) และได้ทำการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการทำการวิจัยร่วมกันในอนาคต

การอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีกระบวนการทำแห้ง

สรบ. มจธ. ได้จัดการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีกระบวนการทำแห้ง (ฺBrain Power Skill Up) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ร่วมกับสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.)ได้ทำการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตร “เทคโนโลยีกระบวนทำแห้ง (Drying Technology)” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น Highly Skill Talentสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตามโครงการ”พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up)”โดยมีสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอาหาร สนใจส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกว่า 30 ราย อาทิเช่น มิตรผล เครือเจริญโภคภัณฑ์และอื่น ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้และคุณจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล ประธานเครือข่าย UBI ภาคกลางตอนล่าง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมในช่วงเช้า ในส่วนของกิจกรรมช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยสนับสนุน Technical & Engineering System (TCS)ในการอบรมเรื่องพื้นฐานของการทำแห้ง ในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น …

ลงพื้นที่ประเมินและวิเคราะห์ปัญหา วิสาหกิจชุมชนกล้าเกษตร

ลงพื้นที่ประเมินและวิเคราะห์ปัญหา วิสาหกิจชุมชนกล้าเกษตร (Area-based Innovation for Community) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้ดูแล “แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)” นำโดย ดร.ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จากสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) ดร.ชัยเวท ริมเขต และนายทนงค์ ฉายาวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ทำการลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนกล้าเกษตร จ.สมุทรสงคราม เพื่อประเมินและวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้งานอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตมะพร้าวขูดแห้งของวิสาหกิจชุมชนกล้าเกษตร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางและเทคโนโลยี ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป

ผู้บริหารและบุคลากร สออ. เข้าเยี่ยมชม SUT Co – Working Space

ผู้บริหารและบุคลากร สออ. เข้าเยี่ยมชม SUT Co – Working Space วันที่ 16 กันยายน 2563 ทีมงานสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการฯ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ที่ปรึกษา สำนักอุทยานฯ และคณะ พร้อมกับ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ข้าชม SUT Co – Working Space อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับื …