อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

พื้นที่สำหรับการบ่มเพาะ

อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ
BIOPROCESS RESEARCH AND INNOVATION BUILDING (BRI)

อาคาร BRI เป็นอาคารทางการของอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอาคารเฉพาะทางสูงเจ็ดชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 19,437 ตารางเมตร
เน้นการทางานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในกระบวนการชีวภาพที่นาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงพาณิชย์ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของ มจธ. กับภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม อาคาร BRI ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการเป็น Green Building ที่มีการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยตามมาตรฐานเน้นการจัดระบบห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GLP และเน้นการจัดระบบ
โรงงานต้นแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

ระบบพลังงานไฟฟ้า
ระบบธรรมดา 500 Amp
(Breaker 125 Amp/ 11 Set)
ระบบฉุกเฉิน 400 Amp
(Breaker 125 Amp/ 8 Set)

 

ระบบอินเตอร์เน็ต
ให้บริการอินเตอร์เน็ต Wi-Fi
ในพื้นที่อาคารตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความเร็ว 20 Gbpsระบบจัดการของเสีย
มีระบบจัดการและของเสีย
ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย โดยศูนย์
Energy Environmental
Safety & Health

ระบบรักษาความปลอดภัย
มีกล้องวงจรปิดในทุกพื้นที่
และเข้าออกด้วย
ระบบบัตรผ่านประตู
โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ.
ตลอด 24 ชั่วโมง

ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
และสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องปฏิบัติการพร้อมด้วย
โต๊ะปฏิบัติการและ
ระบบน้ำรวมทั้งระบบฉุกเฉิน
เช่น ฝักบัวและ อ่างล้างตา

ระบบปรับอากาศ
มีระบบระบายอากาศ
ในแต่ละพื้นที่และ
ตู้ดูดควันประจำ
ทุกห้องปฏิบัติการ


ระบบรักษาความสะอาด
มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อดูแล
ความสะอาดของพื้นที่