อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

ประวัติความเป็นมา

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) หรือ Science and Industrial Park (SAI Park)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นสวนการศึกษาและสวนอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2543 ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาเป็นสวนการศึกษาและอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งแรกของ
ประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises-SMEs) ในการถ่ายทอด
และบ่มเพาะเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดช่องว่างและคอขวดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs และสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup
ในเบื้องต้นมุ่งเป้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมชีวภาพ (Food and Bioprocessing Industries) และเทคโนโลยีพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม(Energy and Environmental Technologies)ในพื้นที่เป้าหมายหลัก คือ พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรีนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ในระยะต่อมาเราได้พัฒนาขีดความสามารถด้านกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง โดยเน้น อาหารฟังก์ชั่น (Functional Food) และ โภชนเภสัช (Nutraceutical) รวมถึงยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical)
สารมูลค่าสูงทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ (Biofuel)

วิสัยทัศน์

”เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
ที่เน้นในด้านการวิจัย พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ“

พันธกิจ

  ➤  พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัย นวัตกรรมและสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรม
          เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
  ➤  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้
          SMEs และวิสาหกิจนวัตกรรม
  ➤  ให้บริการพื้นที่ อุปกรณ์และโรงงานต้นแบบสำหรับบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี
           ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมและ Start-UP
  ➤  สร้าง Ecosystem สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจฐานเทคโนโลยีและ
          Start-up
  ➤  สร้างและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ภาครัฐ
          ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน