อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

ลงพื้นที่ประเมินและวิเคราะห์ปัญหา วิสาหกิจชุมชนกล้าเกษตร
(Area-based Innovation for Community)

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้ดูแล “แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
(Area-based Innovation for Community)” นำโดย ดร.ลัดดาวัลย์ พจน์พรหมมณี นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
จากสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) ดร.ชัยเวท ริมเขต และนายทนงค์ ฉายาวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ทำการลงพื้นที่
วิสาหกิจชุมชนกล้าเกษตร จ.สมุทรสงคราม เพื่อประเมินและวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้งานอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตมะพร้าวขูดแห้ง
ของวิสาหกิจชุมชนกล้าเกษตร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางและเทคโนโลยี ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป