อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.22 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

โดยอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 28,000 ตารางเมตร ก่อสร้างบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรร จำนวน 448,500,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแกนหลักในการดำเนินงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ภายในอาคารประกอบด้วย พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น พื้นที่สำนักงานและห้องปฏิบัติการ พื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน หรือ Co-working Space พื้นที่จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ ห้องประชุม และโรงงานต้นแบบขนาดเล็ก รวมถึงมีการบริการสนับสนุนระบบนิเวศของอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองแก่ผู้มาใช้บริการ อาคารอำนวยการนี้จึงเป็นนิคมวิจัยที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจรและในครั้งนี้ ทางสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) นำโดย คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะบุคลากรของสออ. เข้าร่วมรับเสด็จในกิจกรรมครั้งนี้