อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

ผู้บริหารและบุคลากร สออ. เข้าเยี่ยมชม SUT Co - Working Space

วันที่ 16 กันยายน 2563
ทีมงานสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นำโดย คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการฯ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ที่ปรึกษา สำนักอุทยานฯ และคณะ พร้อมกับ

ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้าชม SUT Co – Working Space อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล
ผู้อำนวยการเทคโนธานี อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับื โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการการดำเนินงานให้บริการวิชาการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป