อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

บริการเครื่องมือโรงงานต้นแบบ

อุปกรณ์โรงงานต้นแบบด้าน Agrobased Biotechnology และ Nutraceutical Pilot Plant/Freeze Dryer Pilot Plant

ถังหมัก-5000ลิตร-1

เครื่องปฏิกรชีวภาพแบบหมุน
(Rotating Drum Bioreactor)

มีทั้งขนาด 200 ลิตร 600 ลิตร และ 5,000 ลิตร ใช้กับผลิตภัณฑ์ เช่น
➽  อาหารสัตว์
➽  เอนไซม์
➽  ชีวมวล
➽  ปุ๋ยหมัก

เครื่องอบแห้งฟลูอิดไดซ์เบด-2

เครื่องทำแห้งแบบ Fluidized bed
(Vibro-Fluidized bed dryer)

ทำแห้งได้ 20-100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภท
➽  เมล็ดธัญพืช
➽  อาหารอัดเม็ด


เครื่องอบแห้งแบบพาหะลม-1-600x800

เครื่องทำแห้งด้วยแรงลม
(Pneumatic dryer)

ทำแห้งผลิตภัณฑ์ได้ 20-50 กิโลกรัม
ต่อชั่วโมง ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภท
➽  ข้าว
➽  แป้งมันสำปะหลัง
➽  แป้งข้าวโพด
➽  ใบชา

เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย-4

เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
(Spray dryer)

สามารถทำแห้งผลิตภัณฑ์เหลวได้
5-10 ลิตรต่อชั่วโมง ใช้ในการผลิต
➽  น้ำผักผง
➽  น้ำผลไม้ผง
➽  น้ำสมุนไพรผง
➽  นมผง
➽  น้ำกระทิผง

IMG_5949

เครื่องหมัก
(Fermentors)

ให้บริการถังหมักขนาด 5 ลิตร
50 ลิตร 100 ลิตร และ 1,500 ลิตร
ใช้หมักได้ ทั้งแบบใช้เชื้อจุลินทรีย์
และไม่ใช้เชื้อจุลินทรีย์เน้นใช้กับ
การผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์