อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิจัยขั้นสูง(HPLC, GC-FID/TCD, GC-FID/FPD, GC-FTD/ECD)

HPLC-2-1024x683

HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY –
PHOTODIODE ARRAY DETECTOR/ SPECTROFLUOROMETRIC DETECTOR
(HPLC-PDA/SFD)

เป็นการจำแนกสารประกอบจากตัวอย่างที่
ต้องการวิเคราะห์โดยอาศัยความแตกต่างของ
อัตราการเคลื่อนที่ของสารประกอบเหล่านี้

Specification:
–  Flow rate: 0.0001 – 10.0000 ml/min
–  Injection Volume: 0.1 – 100 ml.
–  Dimensions: 260 (W) x 415 (H) x 420 (D) nm.
–  Temperature Control: 10°C above
    roomtemperature to 85°C
–  Photodiode Array Detector (PDA): 
    มีความยาวคลื่นระหว่าง 190 – 800 nm.
–  Fluorescence Detector (RF): มีความยาวคลื่น
    ระหว่าง 200 –650 nm. 

GAS CHROMATOGRAPHY (GC)

เทคนิคหนึ่งของการวิเคราะห์ด้วยวิธีโครมาโทรกราฟี
เทคนิคนี้เหมาะกับการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์
สามารถกลายเป็นไอได้ โดยสามารถวิเคราะห์
สารในกลุ่ม ดังนี้
➽  กลุ่มคาร์บอนิล (แอลดีไฮด์ และคีโตน)
➽  กลุ่มแอลกอฮอล์
➽  กลุ่ม Volatile Organic Compounds (VOCs)
     (เบนซีนและโทลูอีน)
➽  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

Specification:
–  สามารถใช้คอลัมน์ได้ทั้งแบบ Capillary columns
    และ Packed columns
–  อุณหภูมิของ Oven: 10-400 ˚C
–  Sample Injection: Dual packed, Split/
    Splitless, Direct