อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

บริการวิจัยและพัฒนา

KMUTT BKT R&D Cluster การร่วมมือกันของหน่วยงานภายใน มจธ. บางขุนเทียนโดยใช้ระบบ Performance-Based Budget System (PBBS)
โดยการแบ่งปันทรัพยากร (บุคคล พื้นที่ สาธารณูปโภค) ร่วมกันโดยมีคณะกรรมการติดตามและกำกับทิศทางการทำงานจากแต่ละหน่วยงาน
อีกทั้งยังบูรณาการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ให้เข้ากับการเรียนการสอนใน มจธ.

MEET-768x768

SAI Park
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.)

สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprises-SMEs)
ในแง่ของการถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี
เพื่อช่วยลดช่องว่างและคอขวดของการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs

IND-2

PDTI
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)

เป็นเลิศในงานวิจัย งานพัฒนาอย่างครบวงจร
เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์
รวมทั้งให้บริการจัดการงานวิจัยและงานวิศวกรรม
อย่างมืออาชีพ

Meeti

SBT
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

เป็นหน่วยงานที่สร้างบัณฑิต องค์ความรู้และนวัตกรรม โดยหลอมรวมศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีมีผลงานวิจัยระดับมาตรฐานสากลพัฒนาชุมนมให้ก้าวหน้ามุ่งนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม

RD-2

BEC
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมี
และโรงงานต้นแบบ

จัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวเคมี
และโรงงานต้นแบบ

PD

Eco-Waste
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการ
และใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร

มีประสบการณ์ในการศึกษา วิจัยด้านการบำบัดและจัดการของเสียมากว่า 20 ปีโดยเน้นที่การบำบัดน้ำเสีย จากอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีแบบไม่ใช้อากาศ ที่สามารถบำบัดน้ำเสียและผลิตพลังงานได้ด้วยกระบวนการเดียวกัน

BIO_T

More info
สนใจสอบถามหรือใช้บริการ