อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

บริการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน วทน.

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology Infrastructure DataBank: STDB)

 STDB  คือระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รวบรวมข้อมูล
ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในที่เดียวกัน ประกอบด้วยข้อมูลหลัก ได้แก่
ข้อมูลนักวิจัย
✅ ข้อมูลผลงานวิจัย
✅ ข้อมูลเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
✅ ข้อมูลห้องปฏิบัติการ

 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐมี ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
และสูงสุด และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
รวมถึงผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลและสืบค้นข้อมูลได้
แบบ One Stop Service สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ >>

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
โทร. 02 4707325 หรือ 02 470 7326