อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

คณะผู้บริหาร สออ.

รศ.บุษยา บุนนาค

ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สออ.

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์

ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สออ.

คุณโสภิดา  บุญเอนกทรัพย์

ผู้อำนวยการ สออ.

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สออ.