อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ได้ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องแนวทางการจัดตั้งห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน
ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard) ณ ห้อง สารนิทัศน์   ชั้น 2  อาคารบริหาร   และ  ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชนก พสุวัตอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรม และ คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร