อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

สรบ. มจธ. ได้จัดการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีกระบวนการทำแห้ง (ฺBrain Power Skill Up)

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ร่วมกับสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.)
ได้ทำการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตร “เทคโนโลยีกระบวนทำแห้ง (Drying Technology)” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น Highly Skill Talent
สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตามโครงการ”พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up)”
โดยมีสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอาหาร สนใจส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกว่า 30 ราย อาทิเช่น มิตรผล เครือเจริญโภคภัณฑ์
และอื่น ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรร
มฝึกอบรมในครั้งนี้และคุณจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล ประธานเครือข่าย UBI ภาคกลางตอนล่าง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมในช่วงเช้า

ในส่วนของกิจกรรมช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยสนับสนุน Technical & Engineering System (TCS)
ในการอบรมเรื่องพื้นฐานของการทำแห้ง ในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ประกอบด้วย

ช่วงที่ 1: 7-8 ตุลาคม 2563 การฝึกอบรมรอบที่ 1 (Psychrometry, Drying properties of food material, Block diagram, คัดเลือกกรณีศึกษา)
ช่วงที่ 2: 21-22 ตุลาคม 2563 การฝึกอบรมรอบที่ 2 (Heat and mass transfer equation, Measurement of operating parameters และ Guideline define proposal)
ช่วงที่ 3: 26 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอ ข้อเสนอการปัญหาของแต่ละกลุ่ม
ช่วงที่ 4: 28 มกราคม 2564 นำเสนอรายงานผลการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม

ทั้งนี้ทาง สออ. ยังได้มีการจัดบูทประชาสัมพันธ์หน่วยงานและโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ สออ. มจธ.
เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น