อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ.

ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบลำเลียงแสงด้านอุตสาหกรรม
โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

      เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะได้เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบลำเลียงแสงด้านอุตสาหกรรม โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Industrial Beamline by Regional Science Park) เพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของแสงซินโครตรอนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจเริ่มต้นทางเทคโนโลยี รหว่าง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) (สซ.)  ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 4 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา